Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

Az Evolution Consulting Kft. (3515 Miskolc Egyetemváros AFKI, 2.emelet) (a továbbiakban Evolution Consulting Kft., Szolgáltató, Adatkezelő), mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásaival összefüggő minden adatkezelés a jelen adatkezelési tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározottaknak megfelel.

Az Evolution Consulting Kft. adatkezelési tájékoztatójával garanciát vállal arra, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, szervezési és technikai intézkedést, ami megóvja az adatok biztonságát.

Az Evolution Consulting Kft. adatkezelési elveit jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel az alábbiakra:

 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/79 rendeletének (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv,
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető az Evolution Consulting Kft.  weboldalán, a www.evolution-consulting.hu cím alatt.

Az Evolution Consulting Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról az érintettek minden esetben kellő időben tájékoztatást kapnak.

Amennyiben adatvédelmi tájékoztatónkkal kapcsolatosan kérdése merül fel, kérjük, írja meg nekünk az info@evolution-consulting.hu e-mail címre.

 2. Fogalmak

E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalommeghatározásokat a  Rendelet 4. cikke tartalmazza. Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat:

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 3. Az Evolution-Consulting Kft. adatkezelési alapelvei

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

b) pontosak, teljesek, és ha szükséges, időszerűek;

c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

 4. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, időtartama és köre

Az Evolution Consulting Kft. szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak, amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

4.1. Munkaerő-közvetítés

A Társaság munkaerőközvetítési tevékenységet végez. Adatbázisát két forrásból építi fel:

 • a vele szerződéses viszonyban lévő álláskereső portálok adatbázisából, amely adatbázisban az érintett már hozzájárulását adta adatainak harmadik személy részére történő továbbításához
 • az evolution-consulting.hu oldalon az „Állásajánlatok” fülre kattintva az érdeklődő kiválaszthatja a neki tetsző pozíciót. Az ezt követő regisztráció során a jelölt megadja a kért személyes adatokat, feltöltheti önéletrajzát. Adatait betöltheti a LinkedIn adatbázisból való átemeléssel.

A Társaság a CV-ket főszabály szerint a későbbi felhasználás céljából eltárolja egy jelszóval védett, külön adatbázisban, melyhez csak a toborzási specialista munkatárs fér hozzá. A CV-t és az azon szereplő személyes adatokat a Társaság jelen szabályzat alapján, és az abban foglaltak szerint kezeli. Erre vonatkozóan tájékoztatást küld a Társaság, illetve a honlapon kihelyezett adatvédelmi tájékoztatóban található meg.

A személyes adatok harmadik személynek történő továbbítása csak az érintett hozzájárulásával lehetséges.

A meghirdetett álláshelyre jelentkező pályázók személyes elbeszélgetésre hívhatók be.

Az adatkezelés célja: az érintettek részére foglalkoztatási lehetőségek keresése és ajánlása.

A kezelt adatok köre: az érintett neve, születési adatok, e-mail cím, telefonszám, skype cím, lakcím, végzettség, nyelvtudás, munkatapasztalat.

Az adatkezelés jogalapja:  érintetti hozzájárulás

Az adattárolás határideje: sikertelen munkaerő-közvetítés esetében 24 hónapig. Sikeres munkaerő-közvetítés esetén a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltak szerint, szintén 24 hónapig.

Az adattárolás módja: elektronikus, hrMaster rendszer

 

4.2. Felnőttképzés

Az adatkezelés célja: felnőttképzési szerződés megkötése, Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program által előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: érintettek hozzájárulása, a 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről, a 288/2009 (XII. 15.) Kormányrendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről, az 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről, a 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról, továbbá Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény.

A kezelt adatok köre: név, születési név, neme, állampolgárság, anyja neve, lakcím, születési hely, születési idő, legmagasabb iskolai végzettség, nyelvtudás, telefonszám, e-mail cím, munkáltató neve, beosztás.

Az érintettek jogai: minden érintett kérheti saját személyes adatainak pontosítását, frissítését és − amennyiben az Evolution Consulting Kft. szolgáltatását nem kívánja tovább igénybe venni − törlését.

Érintett a személyes adatok törlését az info@evolution-consulting.hu e-mail címen kérheti. Az érintettek jogaik megsértése esetén jogosultak tiltakozni a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen (az Evolution Consulting Kft-nél az info@evolution-consulting.hu e-mail címen), illetve jogosultak a jogaik érvényesítése érdekében bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés megkezdésétől számított 5 év.

 

4.3. Hírlevélküldés

A Társaság hírlevelet üzemeltet a Sendinblue felületéről.

A hírlevélre kétféle módon lehet feliratkozni: a www.evolution-consulting.hu oldalon a hírlevélküldés linkre kattintva és papíralapon.

Az adatkezelés célja: marketing-kommunikációs csatornán való kommunikáció hírlevél küldéssel az arra feliratkozó e-mail címekre

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

A kezelt adatok köre: érintett neve (vezetéknév és keresztnév), e-mail címe, telefonszáma

Az érintettek jogai: minden érintett kérheti saját személyes adatainak pontosítását, frissítését és − amennyiben az Evolution Consulting Kft. szolgáltatását nem kívánja tovább igénybe venni − törlését.

Az adatkezelés időtartama: a hírlevél-szolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal

 

4.4. Kapcsolatfelvétel a Társasággal

A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy a Társaság által üzemeltetett honlapokon keresztül a látogató felvegye a Társasággal a kapcsolatot. Egy form kitöltésével a látogató megadhatja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat. A kapcsolat felvétellel az érintett ajánlatot kérhet, üzenetet küldhet, és feliratkozhat hírlevélre.

Abban az esetben, ha a megadott adatok alapján a megküldött információk szerint egy másik adatkezelést kell megkezdeni, úgy a Társaságon belül az illetékességgel rendelkező ügyintézési pontra kerülnek az adatok, ahol az ott részletezettek szerint zajlik tovább az adatkezelés.

Az adatkezelés célja: a Társasággal történő kapcsolatfelvétel elősegítése

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, kapcsolatfelvétel tárgya, üzenet szövege

Az adatkezelés jogalapja:  érintett hozzájárulása.

Az adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig)

Az adattárolás módja: elektronikus 

 

4.5. hrMaster rendszer

A Társaság Adatfeldolgozóként vesz részt az alábbi tevékenység tekintetében:

Az adatkezelés célja: A hrMaster egy modern webes technológiával fejlesztett integrált szoftverrendszer, ami modulárisan épül fel. Lehetőség van a rendszert kompletten vagy részegységenként külön-külön is bevezetni, valamint szükség esetén bővíteni testre szabottan.

A személyes adatok kezelésének célja az Evolution Consulting Kft.-vel szerződésben álló partnerek részére hr szolgáltatások nyújtása és fejlesztése. Az Evolution Consulting Kft. az érintettek adatait elsősorban a hrMaster rendszerbe rögzítés érdekében kezeli.

Az adatkezelés jogalapja:

 • az érintett a munkáltatója, az Evolution Consulting Kft-vel szerződésben álló partner felé tett nyilatkozata, mely szerint az érintett tudomásul veszi adatainak harmadik személy részére történő továbbítását;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.

A kezelt adatok köre: az Evolution Consulting Kft-vel szerződéses kapcsolatban álló vállalkozások munkavállalóinak a munkaviszonnyal összefüggésben megadott személyes adatai (vezetéknév, keresztnév, születési név, titulus, születési hely, születési idő, anyja neve, állampolgárság, adóazonosító, TAJ szám), elérhetőségek (telefonszám, állandó lakhely, tartózkodási hely, e-mail cím, fax), nem, családi állapot, fizetés, személyi igazolvány száma és érvényessége, lakcímkártya száma, e-mail cím, fénykép, számítástechnikai ismeretek, egyéb, a munkavállaló által a munkaviszonnyal összefüggésben megadott adatok.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartamával kapcsolatban tájékoztatjuk az alábbiakról:

 • a Toborzás-kiválasztás modulban szereplő adatok megőrzése 1 év, illetve az érintett által megadott időpontig
 • a többi modulban az Evolution Consulting Kft.-vel kötött szerződéses jogviszony megszűnéséig

Adatbiztonság: A személyes adatok tárolása és feldolgozása a T-Systems Zrt. és a Rack Forest Kft. adatparkjában elhelyezett szerveren történik. Az Evolution Consulting Kft. megtesz minden adminisztratív, számítástechnikai és fizikai biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, illetve az elveszéstől.

A Társaság adatfeldolgozóként garantálja – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – hogy a  Rendelet követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtja,  ideértve az adatkezelés biztonságát is.

Az Adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.

A Társaság megfelelő hardver és szoftver eszközökkel rendelkezik, az adatkezelés jogszerűségének és az érintettek jogai védelmének biztosítására alkalmas műszaki és szervezési intézkedések végrehajtására kötelezettséget vállal.

Társaságunk vállalja, hogy a megbízó  Adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozó jogi rendelkezéseknek való megfelelés igazolásához szükséges.

 

4.6. Az evolution-consulting.hu honlap cookie kezelése

Az adatkezelés célja: az Evolution Consulting Kft. a https://www.evolution-consulting.hu weboldalon harmadik fél által elhelyezett (pl. Google Analytics) ún. sütiket (cookie-kat) alkalmaz.

Maga a süti (cookie) egy olyan kisméretű, egyszerű adatcsomag, amely információt gyűjt a weboldal látogatóiról.

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít az Evolution Consulting Kft.-nak mint a https://www.evolution-consulting.hu weboldal tulajdonosának, hogy pontosabb képet kaphasson a weboldal látogatóinak tevékenységeiről. Ezen sütik részletes statisztika készítésével segítik az Evolution Consulting Kft.-t a reklámkampányok optimalizálásában.

Fontos, hogy ezek a sütik anélkül készítenek jelentést a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics megmutatja, hogy a látogatók honnan kattintottak a weboldalra, mennyi időt töltenek rajta, és földrajzilag hol találhatóak.

A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics felhasználható arra is, hogy az Evolution Consulting Kft. relevánsabb hirdetéseket jelenítsen meg a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az interneten, valamint hogy mérje a Google Analytics által megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat.

A Sendinblue egy automatizált marketing-szoftver, azaz egy olyan program, amely beépített funkciói segítségével lehetővé teszi az Evolution Consulting Kft. részére a különböző direkt marketing kampányok létrehozását, automatizált lebonyolítását.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulása bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.

A kezelt adatok köre: Az Ön IP címe, tartózkodási helye, a https://www.evolution-consulting.hu weboldal látogatásának ideje, időtartama és gyakorisága

Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

 5. A személyes adatok tárolása, biztonsága

Az Evolution Consulting Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, a 3515 Miskolc Egyetemváros AFKI, 2.emelet alatti szervertermében, illetve a T-Systems Zrt. és a Rack Forest Kft. adatparkjában található meg. Az Evolution Consulting Kft. informatikai eszközeinek kiválasztásakor, beszerzésekor és üzemeltetésekor figyelembe veszi, biztosítja, hogy a kezelt személyes adat csak a feljogosítottak számára legyen hozzáférhető, eredete igazolható, hiteles legyen.

Az Evolution Consulting Kft. műszaki, informatikai, szervezési és szervezeten belüli intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának megőrzéséről, az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatok megfelelő védelmi szintjéről.

Az Evolution Consulting Kft. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen, ezen felül az Evolution Consulting Kft. a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Az Evolution Consulting Kft.  tájékoztatja a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Evolution Consulting Kft. megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson.

 6. Összefoglaló az érintettek jogairól

Előzetes tájékozódáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

(Rendelet 13-14. cikk)

Az érintett hozzáférési joga: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

A helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk)

Az adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.  (Rendelet 18. cikk)

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség: az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

(Rendelet 19. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog: a Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. (Rendelet 20. cikk)

A tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges).

(Rendelet 21. cikk)

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

(Rendelet 22. cikk)

Korlátozások: az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban  (Rendelet 23. cikk).

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről: ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

(Rendelet 34. cikk)

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog):

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk)

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog: minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(Rendelet 78. cikk)

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog: minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk)

 7. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

Az érintett kérelmére az Evolution Consulting Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Evolution Consulting Kft.. költségtérítést állapít meg.

Az Evolution Consulting Kft. a személyes adatot törli, amennyiben:

a) kezelése jogellenes,

b) azt az érintett kéri,

c) az adatkezelés célja megszűnt,

d) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az Evolution Consulting Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként a törvény lehetővé teszi.

Az Evolution Consulting Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelő által a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az Evolution Consulting Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az Evolution Consulting Kft. az okozott kárt megtéríti, amennyiben az érintett adatait jogellenesen kezelte vagy a technikai adatvédelem követelményeit megszegte. Az Evolution Consulting Kft. azonban mentesül a felelősség és a kártérítés alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, valamint ha a kár a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben Az Evolution Consulting Kft. adatkezelésével kapcsolatban észrevétele, kérdése merülne fel, kérjük, jelezze az info@evolution-consulting.hu e-mail címen.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóságnál lehet élni: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

 

Az adatkezelő elérhetőségei és adatai:

Név: Evolution Consulting Kft.

Székhely: 3515 Miskolc Egyetemváros AFKI, 2.emelet

Cégjegyzékszám: 05-09-014424

A bejegyző bíróság megnevezése: Miskolc Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 14020991-2-05

Telefon: +36-46-506322

E-mail: info@evolution-consulting.hu

 

Adatkezelési nyilvántartási szám:

NAIH-57145/2012

NAIH-133842/2017

 

Magán-munkaközvetítői nyilvántartási szám:

BOM/01/2618-2/2017

 

Evolution Consulting Kft.

  3515 Miskolc, Egyetemváros
  AFKI ép., 2. em.
   HRmaster rendszerrel
   kapcsolatos bejelentés
    3515 Miskolc, Egyetemváros
    AFKI ép., 2. em.
     HRmaster rendszerrel
     kapcsolatos bejelentés